محصولات چند رسانه ای

LO_03LO_03
LO_05LO_06_05

آموزش جامع شیمی پایه

41 جلسه

نوع :  چندرسانه ای

مقطع :  پيش‌دانشگاهي رياضي , پيش‌دانشگاهي تجربي

دبیر :  علی سلوکی

نويسنده سناريو آموزشي :   علي سلوکي
jamejame-cd++.
jamejame-cd++.
LO_03LO_03
LO_05LO_06_05

آموزش جامع شیمی پایه

41 جلسه

نوع :  چندرسانه ای

مقطع :  پيش‌دانشگاهي رياضي , پيش‌دانشگاهي تجربي

دبیر :  علی سلوکی

نويسنده سناريو آموزشي :   علي سلوکي

LO_03LO_03
LO_05LO_06_05

اردوی جمع بندی شیمی

14 جلسه

نوع :  چندرسانه ای

مقطع :  پيش‌دانشگاهي رياضي , پيش‌دانشگاهي تجربي

دبیر :  علی سلوکی

نويسنده سناريو آموزشي :   علي سلوکي
jamjam++
jamjam++
LO_03LO_03
LO_05LO_06_05

اردوی جمع بندی شیمی

14 جلسه

نوع :  چندرسانه ای

مقطع :  پيش‌دانشگاهي رياضي , پيش‌دانشگاهي تجربي

دبیر :  علی سلوکی

نويسنده سناريو آموزشي :   علي سلوکي

LO_03LO_03
LO_05LO_06_05

دورخیز شیمی3

5جلسه

نوع :  چندرسانه ای

مقطع :  سوم رياضي,سوم تجربي

دبیر :  علی سلوکی

نويسنده سناريو آموزشي :   علي سلوکي
dor+dor++

dor+dor++
LO_03LO_03
LO_05LO_06_05

دورخیز شیمی3

5جلسه

نوع :  چندرسانه ای

مقطع :  سوم رياضي,سوم تجربي

دبیر :  علی سلوکی

نويسنده سناريو آموزشي :   علي سلوکي