ویدیوهای آموزشی شیمی سال سوم

شیمی سوم دبیرستان ( ویژه ی کنکور)

واكنش‌هاي شيميايي و استوكيومتري

انواع واکنش
مسائل استوکیومتری بازده درصدی واکنش
انواع واکنش های شیمیایی
مسائل استوکیومتری درصد خلوص
مسائل استوکیومتری گاز ها در شرایط غیر از STP( سبک دوم)
مسائل استوکیومتری گاز ها در شرایط غیر از STP( سبک اول)
مسائل استوکیومتری گاز ها

ترموديناميك شيميايي

ظرفیت گرمایی
واکنش در حجم و فشار ثابت
انرژی آزاد
انواع سامانه
قانون هس
مسائل آنتالپی

شیمی سوم دبیرستان ( ویژه ی امتحان نهایی)

واكنش‌هاي شيميايي و استوكيومتري

واکنش جایه جایی دوگانه
واکنش تجزیه و جابه جایی یگانه
استوکیومتری فرمولی
مفاهیم استوکیومتری
روابط حجمی گازها در محاسبه های استوکیومتری
درصد خلوص
بازده واکنش های شیمیایی
واکنش دهنده محدود کننده

ترموديناميك شيميايي

انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک
انرژی درونی و انواع سامانه
محاسبه گرمای واکنش با استفاده از قانون هس و آنتالپی استاندارد تشکیل
آنتالپی و انواع سامانه

محلول‌ها

انحلال ترکیب های مولکولی و ترکیب های یونی در آب
مفاهیم اولیه ی محلول ها
انحلال پذیری گازها در آب
منحنی انحلال پذیری
استوکیومتری در محلول ها
غلظت محلول و روش های بیان آن
کلویید و سوسپانسیون
خواص کولیگاتیو محلول ها
پاک کننده های صابونی و غیر صابونی

  شیمی

سوم دبیرستان

( ویژه ی کنکور)

واكنش‌هاي شيميايي و استوكيومتري

مسائل استوکیومتری بازده درصدی واکنش
انواع واکنش
مسائل استوکیومتری درصد خلوص
انواع واکنش های شیمیایی
مسائل استوکیومتری گاز ها در شرایط غیر از STP( سبک اول)
مسائل استوکیومتری گاز ها در شرایط غیر از STP( سبک دوم)
مسائل استوکیومتری گاز ها

ترموديناميك شيميايي

واکنش در حجم و فشار ثابت
ظرفیت گرمایی
انواع سامانه
انرژی آزاد
مسائل آنتالپی
قانون هس

  شیمی

سوم دبیرستان

( ویژه ی امتحان نهایی)

واكنش‌هاي شيميايي و استوكيومتري

واکنش تجزیه و جابه جایی یگانه
واکنش جایه جایی دوگانه
مفاهیم استوکیومتری
استوکیومتری فرمولی
درصد خلوص
روابط حجمی گازها در محاسبه های استوکیومتری
واکنش دهنده محدود کننده
بازده واکنش های شیمیایی

ترموديناميك شيميايي

انرژی درونی و انواع سامانه
انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک
آنتالپی و انواع سامانه
محاسبه گرمای واکنش با استفاده از قانون هس و آنتالپی استاندارد تشکیل

محلول‌ها

مفاهیم اولیه ی محلول ها
انحلال ترکیب های مولکولی و ترکیب های یونی در آب
منحنی انحلال پذیری
انحلال پذیری گازها در آب
غلظت محلول و روش های بیان آن
استوکیومتری در محلول ها
خواص کولیگاتیو محلول ها
کلویید و سوسپانسیون
پاک کننده های صابونی و غیر صابونی