ویدیوهای آموزشی شیمی پیش دانشگاهی | وب سایت رسمی علی سلوکی

ویدیوهای آموزشی شیمی پیش دانشگاهی

سنتيك شيميايي

معادله سرعت
مبانی سینتیک
مفهوم سینتیک و سرعت
عوامل موثر بر سرعت
نظریه های سینتیک شیمیایی (2)
نظریه های سینتیک شیمیایی (1)
انرژی فعال سازی
واکنش های چند مرحله ای
ساز و کار واکنش های شیمیایی

تعادل شيميايي

عبارت های به ظاهر مشابه
تعادل فیزیکی
بازده در تعادل
سرعت سنج
بررسی نمودارهای تعادل

سنتيك شيميايي

مبانی سینتیک
معادله سرعت
عوامل موثر بر سرعت
مفهوم سینتیک و سرعت
نظریه های سینتیک شیمیایی (1)
نظریه های سینتیک شیمیایی (2)
واکنش های چند مرحله ای
انرژی فعال سازی
ساز و کار واکنش های شیمیایی

تعادل شيميايي

تعادل فیزیکی
عبارت های به ظاهر مشابه
سرعت سنج
بازده در تعادل
بررسی نمودارهای تعادل